Backstugans Vänner
med målsättning att värna bygdens kulturvård och historia
Startsida
Kontakta oss
Protokoll
Arkiv
Program 2024
Efterlysningar
Kulla

Stadgar

Styrelsen

Vägbeskrivning


Kullabiblioteket


Broschyr om Kulla

Verksamhets-
berättelse för åren 2017 - 2019


Årsmöte
Backstugans Vänner
Protokoll

2016-05-22
1. Mötets öppnande.
Ordförande Lena Calmestrand hälsade deltagarna välkomna till föreningens årsmöte.

2. Val av mötesfunktionärer: ordförande, sekreterare, två justerare, tillika rösträknare.
Till mötesordförande utsågs Ulf Tiborn, till mötessekreterare Ida Rask och till justerare av protokollet utsågs Anita Gustafsson och Matts Mattson.

3. Godkännande av kallelsen till årsmötet.
Kallelsen till årsmötet godkändes.

4. Fastställande av dagordningen.
Dagordningen för mötet godkändes.

5. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2015.
Ulf Tiborn föredrog i korthet verksamhetsberättelsen. Verksamhetsberättelsen för 2015 godkändes.

6. Styrelsens förvaltningsberättelse för 2015.
Ulf Tiborn föredrog i korthet förvaltningsberättelsen. Den ekonomiska redovisningen för verksamhetsåret 2015 godkändes.

7. Revisorns berättelse för räkenskapsåret 2015.
Revisionsberättelsen för 2015 föredrogs av kassör Lisbeth Olsson och godkändes.

8. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet för 2015.
I enlighet med revisorns förslag beviljades styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

9. Fastställande av medlemsavgifter.
Medlemsavgiften fastslogs bli oförändrad, 100 kr för 2017.

10. Fastställande av firmatecknare för föreningen.
Till firmatecknare för 2016 utsågs ordförande Lena Calmestrand
och kassör Lisbeth Olsson, var för sig.

11. Fastställande av verksamhetsplanen och behandling av budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret.
Ulf Tiborn föredrog i korthet verksamhetsplanen och budgetförslaget. Styrelsens verksamhetsplan och budgetförslag för 2016 godkändes.

12. Val av ordförande.
Till ordförande kvarstår Lena Calmestrand, vald för 2015/16.

13. Val av styrelsens ledamöter.
Soli Strömberg Rosendahl har begärt att få avgå i förtid och fyllnadsval görs av en ny ledamot.
Valberedningens förslag att utöka antalet medlemmar i styrelsen till totalt nio stycken antogs.
I enlighet med valberedningens förslag väljs följande styrelseledamöter:
Ulf TibornOmval2 år
Alfhild OlssonOmval2 år
Siv PerssonNyval1 år
Kaisa VentoNyval2 år

Lisbeth OlssonKvarstår1 år
Ida RaskKvarstår1 år
Erna GustafssonKvarstår1 år
Kerstin AndreassonKvarstår1 år

14. Val av revisor och revisorsersättare för 2016.
Till revisor för 2016 omvaldes Per-Ivar Persson och till revisorsersättare Birgitta Persson.

15. Val av två valberedare, varav en sammankallande för 2016.
Till valberedningen för 2016 valdes Matts Mattsson, sammankallande och Per Hernmar.

16. Övriga frågor.
Inga övriga frågor.

17. Mötets avslutande.
Ulf Tiborn tackade för visad uppmärksamhet och förklarade årsmötet avslutat.Vill du bli medlem
100:-/år


Backstugan på FaceBook

En film om Backstugan på YOU TUBE

Gammal film från häradet
Året är 1936


Trollhättans
Stad


Karta

Västergötlands
Hembygds-
förbund


Riksarkivet
Släktforskning


Åkes foto

Reportage till
Mitt i Veckan 2


Intervju med Lena
21 maj 2008


Direktsänt
musikprogram


Intervju med Lena
24 maj 2011


Byggnads-
inventeringen
för Upphärad 1975

1. Albogården
2. Artorp
3. Bistockshålan
4. Bjurdammen
5. Björndalen
6. Stora Boda
7. Lilla Boda
8. Bothult
9. Dalaslätt
10. Dammkärr
11. Delehed
12. Dunevallen
13. Finneviken
14. Grankärr
15. Grottorp
16. Gunnarsbo,
      Gunnarstorp

17. Gunnered,
      Gundleryr

18. Hylteholmen,
      Grävlingsåsen

19. Hålhagen
20. Häggsjöryr
21. Häggåna
22. Hälltorp
23. Höljebacka
24. Ingelsängen
25. Jordbron
26. Karstorp
27. Krattorp
28. Kroken,
      Socknebacken

29. Kronoberg
30. Kullen,
      Klockarekullen

31. Kärret,
      Lövsjökärr

32. Kättetorpet,
       Röttetorpet

33. Maden
34. Månered
35. Nyckleby
36. Rågkvid
37. Rörmaden
38. Rösbacken
39. Sandbacken
40. Sjökullen
41. Snartorp
42. Spjutgiljan
43. Stubbhålan
44. Vadboda
45. Vrångebacken
46. Vråstorp
47. Äspenäs
48. Ödeby