Backstugans Vänner
med målsättning att värna bygdens kulturvård och historia
Startsida
Kontakta oss
Protokoll
Arkiv
Program 2024
Efterlysningar
Kulla

Stadgar

Styrelsen

Vägbeskrivning


Kullabiblioteket


Broschyr om Kulla

Verksamhets-
berättelse för åren 2017 - 2019


Stadgar för föreningen Backstugans Vänner
Antagna på årsmötet 2005 och reviderade på årsmötet 2018.

Ändamål
Föreningen Backstugans Vänner är en sammanslutning av personer som vill bevara Backstugan Kulla i Upphärad. Föreningens syfte är trefaldigt:
-
-
-
att bevaka och delta i debatten i frågor om Upphärads framtid.
att bevara backstugan Kulla och dess byggnadsminnemärkesförklaring.
att väcka intresse för och förmedla kunskap om Upphärads historia som en del av vårt kulturarv genom bl.a. visningar, föredrag och studiecirklar.
Föreningen är i religiöst och partipolitiskt hänseende obunden och ansluten till Sveriges Hembygdsförbund.

Medlemskap
Medlem kan den bli som är intresserad av föreningens syfte och som betalar gällande medlemsavgift.

Möten m.m.
Årsmöte hålls senast under maj månad för bl.a. behandling av verksamhetsberättelse, revisionsberättelse, verksamhetsplan, ansvarsfrihet, fastställande av medlemsavgift samt val av ordförande. Inför årsmöte kallas medlemmarna senast två veckor före mötet.

Ordförande och ledamöter till styrelsen väljs på årsmötet. Styrelsen skall bestå av minst tre personer; ordförande, kassör och sekreterare. Ledamöter utses för två år med växelvis avgång, varvid ordförande och kassör ej avgår samtidigt. Vid årsmötet väljs två revisorer för granskning av föreningens räkenskaper samt en valberedning på två personer.

Vid styrelsemöten förs protokoll.

Medlemsmöte alternativt föredrag/studiecirkel/arbetsdag eller annan aktivitet genomförs minst två gånger per halvår.

Ärenden och rösträtt
Ärende som skall avgöras av medlemsmöte bereds av styrelsen. Varje medlem har en röst. Röstning sker personligt. Omröstningen sker öppet. Vid lika röstetal gäller det förslag som biträds av ordföranden i föreningen.

Säte och firmateckning
Föreningen har sitt säte i Backstugan Kulla, Upphärad, Västra Götaland. Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig.

Verksamhetsår
Verksamhets- och räkenskapsår sammanfaller med kalenderår.

Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar fordras att minst 2/3 av antalet medlemmar vid årsmötet så beslutar.

Upplösning av föreningen
För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3  av antalet avgivna röster. Om föreningen upplöses skall föreningens tillgångar överlämnas till verksamhet med liknande ändamål/syfte.Vill du bli medlem
100:-/år


Backstugan på FaceBook

En film om Backstugan på YOU TUBE

Gammal film från häradet
Året är 1936


Trollhättans
Stad


Karta

Västergötlands
Hembygds-
förbund


Riksarkivet
Släktforskning


Åkes foto

Reportage till
Mitt i Veckan 2


Intervju med Lena
21 maj 2008


Direktsänt
musikprogram


Intervju med Lena
24 maj 2011


Byggnads-
inventeringen
för Upphärad 1975

1. Albogården
2. Artorp
3. Bistockshålan
4. Bjurdammen
5. Björndalen
6. Stora Boda
7. Lilla Boda
8. Bothult
9. Dalaslätt
10. Dammkärr
11. Delehed
12. Dunevallen
13. Finneviken
14. Grankärr
15. Grottorp
16. Gunnarsbo,
      Gunnarstorp

17. Gunnered,
      Gundleryr

18. Hylteholmen,
      Grävlingsåsen

19. Hålhagen
20. Häggsjöryr
21. Häggåna
22. Hälltorp
23. Höljebacka
24. Ingelsängen
25. Jordbron
26. Karstorp
27. Krattorp
28. Kroken,
      Socknebacken

29. Kronoberg
30. Kullen,
      Klockarekullen

31. Kärret,
      Lövsjökärr

32. Kättetorpet,
       Röttetorpet

33. Maden
34. Månered
35. Nyckleby
36. Rågkvid
37. Rörmaden
38. Rösbacken
39. Sandbacken
40. Sjökullen
41. Snartorp
42. Spjutgiljan
43. Stubbhålan
44. Vadboda
45. Vrångebacken
46. Vråstorp
47. Äspenäs
48. Ödeby