Backstugans Vänner
med målsättning att värna bygdens kulturvård och historia
Startsida
Kontakta oss
Protokoll
Arkiv
Program 2024
Efterlysningar
Kulla

Stadgar

Styrelsen

Vägbeskrivning


Kullabiblioteket


Broschyr om Kulla

Verksamhets-
berättelse för åren 2017 - 2019


En lägesrapport angående “Tågstation/Hållplatsstopp i Upphärad”
från Göran Carlsson, Trollhättans Stad, Hållbart samhälle


Hej Lena!

Här kommer en redogörelse för dagsläget och vad som händer framöver. Jag har delat upp det i tre delar:

- Utredningen om små stationssamhällen, som i stort sett är klar

- Västtågsutredningen, det som tidigare kallades Pågatågsutredningen, som nyss startat vad avser kommunernas medverkan

- Infrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029, där arbetet pågår nationellt och regionalt.


Utredningen ”Stationers roll för mindre orter och dess omland”

Utredningen är klar så när som på redaktionella justeringar på rapporten nr 4 ”Sammanfattningsrapport”. Där har vi sammanfattat och analyserat de tre första utredningarna (som ni fått ut) och försökt dra gemensamma slutsatser. Bland annat har vi formulerat 6 huvudfrågeställningar, en slags ”checklista”, som bör ställas och besvaras inför varje ny stationsetablering.

Huvudfrågeställningarna och exempel på underfrågor är:


Varför behöver orten en station?

Vilka problem är tänkta att lösas med etableringen av en station? Vilken efterfrågan finns lokalt samt vilken roll har orten (och kan ha) i ett regionalt sammanhang?

Kommer stationen att användas – blir trafiken tillgänglig och konkurrenskraftig?

Hur blir stationens eventuella roll i det lokala trafiknätverket ur ett ”hela resan”-perspektiv? Finns det gång- och cykelvägar samt busslinjer och parkeringsplatser som tillgängliggör stationen? Hur kan restiderna komma att påverkas i relation till andra trafikslag? Kommer tåget innebära en mer resurseffektiv pendling till målpunkter än bilen?


Vilka är ortens starka respektive svaga sidor?

Finns det en tydlig planeringsstrategi för orten och finns en aktiv kommunal planering? Vad är den generella uppfattningen kring orten? Är läget attraktivt? Finns dubbelspårig järnväg samt korta restider till större städer? Var är exempelvis skolor och affärer m m service lokaliserade?


Vilken är stationens roll i transport- och ortssystemet?

Finns det möjligheter för stationer att försörja omlandets befolkning med kortare restider till en större arbetsmarknad? Hur kan ortens potentiella utveckling komma att påverka sitt omland, både positivt och negativt?


Har orten särskild karaktär?

Vad gör orten till en attraktiv boplats? Vad är den generella uppfattningen av orten? Kan uppfattningen användas för att marknadsföra orten, eller behöver orten arbeta med att ändra uppfattningen?


Finns det förutsättningar för gemensamma överenskommelser?

Är strategier och initiativ för orten lokalt förankrade? Finns det ett regionalt förhållningssätt där ortens roll i det regionala systemet beaktas och utvecklas.


Min bedömning är faktorer som lokalt engagemang, aktiv kommunal planering, potentiellt korta restider till stora arbetsmarknader på dubbelspår, ingen konkurrerande närbelägen motorväg, möjligheter att samla resenärer från omlandet (Sjuntorp m m), förutsättningar för attraktivt boende m m bör tala för station i Upphärad. Den bedömningen hade vi ju redan innan, men utredningen kommer fram till att dessa faktorer är viktiga och det känns bra. När rapport 4 är färdigredigerad skickar jag den, eller länken så att ni kan ta del av den i sin helhet.


Västtågsutredningen

Regionen ordnade ett upptaktsmöte för berörda kommuner den 26 maj. Avsikten var framförallt att få synpunkter och inspel från kommunerna inför det fortsatta arbetet. Till hösten kommer utredningen att delas upp stråkvis och för Trollhättans del är det Norge-Vänerstråket som är aktuellt med ett första möte den 6 september. Bland viktiga inspel den 26 maj som regionen tog till sig är:

Syftet med workshopen var följande:

1. Öka förståelsen för hur kommunerna vill dra nytta av en ny station Några nyckelord som framkom under workshopen var ”social hållbarhet, ökad attraktivitet för boende på landsbygden, flerkärnighet, nöjda medborgare, ökad robusthet och stationernas roll i samhällsplaneringen”.

2. Gemensam förståelse för komplexiteten av nya stationsuppehåll. Det är en utmaning att öppna nya stationer utan att försämra för de som reser långt och att järnvägens kapacitet sätter begränsningar.

3. Hur olika aktörer kan bidra till att skapa förutsättningar för nya stationsuppehåll. För att lyckas med nya stationer krävs att alla aktörer samverkar. Kommunerna kan bidra med samhällsplanering och förtätning runt stationerna, VGR/Västtrafik med trafikeringen, Trafikverket med förstärkt infrastruktur.


Exempel på vad regionen fick med sig på vägen:

Se varje orts förutsättningar

Tänk samhällsnytta och hållbart resande. Även på grupper som inte har tillgång till bil.

Arbeta framåtsyftande. Konservera inte dagens ortsstruktur, tillåt mindre orter att växa där det finns potential.

Koppla utredningsarbetet till infrastrukturplaneringen.

Se till hela resan och möjlighet att kombinera färdsätt

Landsbygdsperspektivet är viktigt

Geografiska avgränsningar, räkna med tillräckligt stora omland

Skapa trafiksystem som fyller både lokala och regionala behov

Samverkan och gemensam målbild är viktigt


Tidsplanen för Västtågsutredningen framöver är:Infrastrukturplaneringen på nationell och regional nivå inför 2018-2029

Från tidsplanen:

• Maj 2015 Direktiv till Trafikverket om att starta inriktningsplaneringen

• Nov 2015 Leverans av inriktningsplanering (nationell)

• Feb 2016 Remissvar nationell inriktningsplanering

• Under 2016 Framtagande av regionalt inriktningsunderlag

• Sommar 2016 Inspel från Sverigeförhandling

• Okt 2016 Infrastrukturpropositionen

• Dec 2016 Direktiv att starta åtgärdsplaneringen

• Våren 2017 Framtagande av regionalt planförslag

• Juni 2017 Trafikverket leverans av förslag nationell plan till regeringen, därefter remiss + remiss regional plan

• Dec 2017 Remissbehandlad förslag till regional plan skickas till regeringen

• Våren 2018 Regeringen respektive regionfullmäktige beslut ny plan 2018 - 2029


Närmaste mål är att Upphärad ska finnas med i regionens regionala planförslag till våren nästa år. Utredningarna ovan ska ju vara underlag. Så hösten är en viktig tid för att ytterligare argumentera för Upphärad. Vi bör träffas efter sommaren för att diskutera hur vi kan arbeta för vårt gemensamma mål.


Ha en skön sommar!
Med vänlig hälsning
Göran Carlsson
Planeringssekreterare
*************************************
tel 0520-497962
Trollhättans Stad
Kommunstyrelsens förvaltning, Kontoret Tillväxt och utveckling
461 83 Trollhättan
goran.ksf.carlsson@trollhattan.se*************************************

Vill du bli medlem
100:-/år


Backstugan på FaceBook

En film om Backstugan på YOU TUBE

Gammal film från häradet
Året är 1936


Trollhättans
Stad


Karta

Västergötlands
Hembygds-
förbund


Riksarkivet
Släktforskning


Åkes foto

Reportage till
Mitt i Veckan 2


Intervju med Lena
21 maj 2008


Direktsänt
musikprogram


Intervju med Lena
24 maj 2011


Byggnads-
inventeringen
för Upphärad 1975

1. Albogården
2. Artorp
3. Bistockshålan
4. Bjurdammen
5. Björndalen
6. Stora Boda
7. Lilla Boda
8. Bothult
9. Dalaslätt
10. Dammkärr
11. Delehed
12. Dunevallen
13. Finneviken
14. Grankärr
15. Grottorp
16. Gunnarsbo,
      Gunnarstorp

17. Gunnered,
      Gundleryr

18. Hylteholmen,
      Grävlingsåsen

19. Hålhagen
20. Häggsjöryr
21. Häggåna
22. Hälltorp
23. Höljebacka
24. Ingelsängen
25. Jordbron
26. Karstorp
27. Krattorp
28. Kroken,
      Socknebacken

29. Kronoberg
30. Kullen,
      Klockarekullen

31. Kärret,
      Lövsjökärr

32. Kättetorpet,
       Röttetorpet

33. Maden
34. Månered
35. Nyckleby
36. Rågkvid
37. Rörmaden
38. Rösbacken
39. Sandbacken
40. Sjökullen
41. Snartorp
42. Spjutgiljan
43. Stubbhålan
44. Vadboda
45. Vrångebacken
46. Vråstorp
47. Äspenäs
48. Ödeby