Backstugans Vänner
med målsättning att värna bygdens kulturvård och historia
Startsida
Kontakta oss
Protokoll
Arkiv
Program 2024
Efterlysningar
Kulla

Stadgar

Styrelsen

Vägbeskrivning


Kullabiblioteket


Broschyr om Kulla

Verksamhets-
berättelse för åren 2017 - 2019


Besiktning av våra stenmurar


2022-03-28
Möte med landskapsantikvarie Robin Eriksson, Västarvet, på Kulla

En vacker, om än kylig, vårdag på Kulla, deltog sex personer i en föreläsning och rundvandring i närområdet. Robin Eriksson visade kartor över Upphärad och Kulla från 1763 och Laga skifteskartan från 1847. En väg enligt 1763 markerad söder om Kulla, från Bothult till Krattorp. Vägen går tvärs över det som idag kallas ”evighetsgärdet”.

Inägor innebär åkrar, ängar, kalv- och hästhagar. Åkrarna delas i tegar, där höslåttern är en gemensam angelägenhet. Efter slåttern tas korna hem för efterbete på inägoåkrarna.
Utmarker ligger utanför inägorna. Dessa används gemensamt av byn, som betesmark för korna, för vedfångst, torvtäkt och timmer. Utmarkerna töms på träd.

Efter laga skiftet 1847 börjar man bygga stenmurar, för avgränsning. Jordbruksmetoder och grödor förbättras, folkökning sker. Detta gör att backstugor och torp byggs i stor mängd under andra halvan av 1800-talet. Nu tillkommer också många stengärdsgårdar. Dessa kan vara fornlämning, om de byggts före 1850.

Det tidigaste namnen på Kulla är Kullen och Kulla. På en karta från 1847 finns Kulla under namnet Karls mosse. Under 1900-talet har det hetat Oskarsberg, efter att tomten friköpts. Senare namn är Kullen och Kulla.

Olika sorters gårdar fanns:
Kronogård - gården arrenderas av en bonde, ägs av staten (kronan)
Skattegård - en bonde äger gården och betalar skatt till kronan
Frälsegård - gården ägs av en adelsperson, ofta brukad av en bonde mot arrende
Torp - liten gård, bonden/torparen äger mark och hus
Backstuga - stuga byggd på utmarker till större gård. Huset ägs av bonden, någon gång av backstugsittaren, men marken ägdes alltid av bonden. Dagsverken utförs åt markägaren.

Efter föreläsningen från Robin Eriksson gick gruppen ut och försökte hitta vägen på kartan från 1763. Stenmurar, gränsmarkeringar undersöktes också. Stenbrott finns på en del ställen i området. Vi fick vara med om en mycket givande och spännande expedition!


Antecknat av Kaisa Vento


Vill du bli medlem
100:-/år


Backstugan på FaceBook

En film om Backstugan på YOU TUBE

Gammal film från häradet
Året är 1936


Trollhättans
Stad


Karta

Västergötlands
Hembygds-
förbund


Riksarkivet
Släktforskning


Åkes foto

Reportage till
Mitt i Veckan 2


Intervju med Lena
21 maj 2008


Direktsänt
musikprogram


Intervju med Lena
24 maj 2011


Byggnads-
inventeringen
för Upphärad 1975

1. Albogården
2. Artorp
3. Bistockshålan
4. Bjurdammen
5. Björndalen
6. Stora Boda
7. Lilla Boda
8. Bothult
9. Dalaslätt
10. Dammkärr
11. Delehed
12. Dunevallen
13. Finneviken
14. Grankärr
15. Grottorp
16. Gunnarsbo,
      Gunnarstorp

17. Gunnered,
      Gundleryr

18. Hylteholmen,
      Grävlingsåsen

19. Hålhagen
20. Häggsjöryr
21. Häggåna
22. Hälltorp
23. Höljebacka
24. Ingelsängen
25. Jordbron
26. Karstorp
27. Krattorp
28. Kroken,
      Socknebacken

29. Kronoberg
30. Kullen,
      Klockarekullen

31. Kärret,
      Lövsjökärr

32. Kättetorpet,
       Röttetorpet

33. Maden
34. Månered
35. Nyckleby
36. Rågkvid
37. Rörmaden
38. Rösbacken
39. Sandbacken
40. Sjökullen
41. Snartorp
42. Spjutgiljan
43. Stubbhålan
44. Vadboda
45. Vrångebacken
46. Vråstorp
47. Äspenäs
48. Ödeby